Podstawa prawna – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.)

Dodatki mieszkaniowe – kto jest uprawniony:

Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy – czyli lokali komunalnych, będących własnością zakładu pracy – tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku)
członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia)
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatki mieszkaniowe – od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

O dodatek można ubiegać się, gdy średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

175 % kwoty najniższej emerytury brutto – dla osoby mieszkającej samotnie („gospodarstwo jednoosobowe”)
125 % kwoty najniższej emerytury brutto – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby („gospodarstwo wieloosobowe”)

Wysokośc najniższej emerytury od dnia 01 marca 2013r. przyznawanej przez ZUS wynosi 831,15 zł brutto.

2. Powierzchnia normatywnej zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

30% albo
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia normatywna lokalu nie może by większa od:
dla 1 osoby – 35 m2
dla 2 osób – 40 m2
dla 3 osób – 45 m2
dla 4 osób – 55 m2
dla 5 osób – 65 m2
dla 6 osób – 70 m2

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

Wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.
Od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dodatki mieszkaniowe – jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypełnić formularz „wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego”. Administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające miesiąc złożenia wniosku). Kompletny wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe – jak wypłacany jest dodatek mieszkaniowy

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatki mieszkaniowe – co powoduje wstrzymanie dodatku mieszkaniowego

Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia ich powstania. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.