Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „ jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną , wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami , oparte na miłości i zrozumieniu. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, negatywnych skutków psychologicznych a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że to zjawisko marginalne, występujące w rodzinach patologicznych. Tymczasem przemoc jest zjawiskiem dość powszechnym i stanowi duży problem.

Wspomniana wyżej ustawa zobowiązała gminy do tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Uchwałą Rady Gminy Leżajsk z dnia 20 czerwca 2011 został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.

Cele programu

1) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Leżajsk

2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

3) zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc, w szczególności zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Założenia programu:

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie

2) promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy

3) edukacja dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie

4) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Realizatorzy programu :

– Ośrodek Pomocy społecznej

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej

– Policja

– Gminny Zespół Interdyscyplinarny

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Przedstawiciel ochrony zdrowia

– Przedstawiciele oświaty

Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

Zgodnie z zawartym zapisem w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w uchwale Nr X/61/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 20 czerwca 2011 roku określony został tryb powoływania i odwoływania członków GZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W celu powołania GZI Wójt wystąpił do GOPS, GKRPA, Komendy Powiatowej policji, Dyrekcji Szkół i Przedszkoli Gminy Leżajsk, PCPR Sądu rejonowego oraz placówek służby zdrowia o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków ZI.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego :

1. integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład

2. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

6. podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących

Skład osobowy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 21 lipca w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w skład jego weszli przedstawiciele 9-ciu instytucji .

Na dzień 5 listopada w skład Zespołu wchodzi 14 osób, przewodniczącą GZI jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej R.M.Sroczyk.

1. Marta Dąbek – przedstawiciel GOPS
2. Elżbieta Półtorak – przedstawiciel GOPS
3. Adam Kopacz – przedstawiciel GKRPA
4. Stanisław Szpila – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
5. Jolanta Niedźwiecka – przedstawiciel oświaty
6. Agnieszka Dec – przedstawiciel oświaty
7. Małgorzata Skica – przedstawiciel oświaty
8. Krystian Szendała – przedstawiciel PCPR
9. Agnieszka Półtorak – Kurator Zawodowy
10. Urszula Płoszaj-Pańczak – przedstawiciel GOPS
11. Zofia Dąbek – przedstawiciel służby zdrowia
12. Grażyna  Maruszak – przedstawiciel służby zdrowia
13. Grzegorz Stępniowski – przedstawiciel służby zdrowia
14. Rozalia Marta Sroczyk – przedstawiciel GOPS