Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy, poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą. Formularz Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu / policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych /, który pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Formularz NK A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji / jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe/. W sytuacji braku współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieska Karta.

Podczas pierwszego kontaktu z osobą co do, której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą i wypełnieniu formularza NK A:

• przekazuje się jej formularz Niebieska Karta B zawierający informacje m.in. co to jest przemoc, rodzaje przemocy oraz instytucje wspierające – dane kontaktowe.

• w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznającą przemocy lub odmowy współpracy również należy przekazać formularz Niebieska Karta B – ( zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie )

• w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – Kartę B przekazuje się osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy

• formularza NK B nie przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje Przemoc.

W sytuacjach nagłych, w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia działania interwencyjne, zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba wszczynająca procedurę Niebieska Karta A.

Po wypełnieniu Niebieskiej Karty A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia procedury przekazuje się ją przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Następnie przewodniczący przekazuje formularz NK A w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupie roboczej.

W zależności od sytuacji w rodzinie w skład grup roboczych w chodzą przedstawicie różnych instytucji / m.in. dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele GKRPA /. Grupy liczą od 3-5 przedstawicieli instytucji.

Na posiedzeniu członkowie zespołu lub grupy roboczej w obecności osoby co do, której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą dokonują analizy sytuacji rodziny, opracowują plan pomocy i wypełniają formularz Niebieska Karta C.

Na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka. Jak również niestawienie się osoby co do której istniej podejrzenie, że jest dotknięta przemocą nie wstrzymuje prac zespołu lub grupy roboczej.

Osoba co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc jest wzywana na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej, na którym wypełniany jest formularz Niebieska Karta D i podejmuje się działania mające na celu ustania przemocy / m.in. informuje się o konsekwencjach popełnianych czynów, motywuje do udziału w programach edukacyjno-korekcyjnych, podjęciu dobrowolnego leczenia odwykowego/.

Spotkania organizowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobie, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą i nie narażają jej na spotkanie z osobą stosującą przemoc.

Zakończenie procedury Niebieska Karta następuje wówczas gdy zaistnieje choć jedna z przesłanek:

• ustania przemocy w rodzinie lub uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

• rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

O zakończeniu procedury informowane są wszystkie podmioty uczestniczące w procedurze.