Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć 1-15 wrzesień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.),
- Uchwała Rady Gminy Nr LIII /319/20 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leżajsk”.

Kto może złożyć wniosek?
- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły,
stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Kto może otrzymać?
- Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
-Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.).

Osoba otrzymująca stypendium zobowiązana jest do przedstawienia faktur , rachunków, biletów imiennych oraz innych dowodów imiennych potwierdzających poniesiony wydatek oraz dokonać rozliczenia:

 1) do 5 grudnia- za wydatek poniesiony od 01 lipca do grudnia danego roku szkolnego

 2) do 5 czerwca – za wydatek poniesiony od 01 stycznia do czerwca danego roku szkolnego

 Refundacji dokonuje się w dwóch ratach:

 1) pierwsza rata do 31 grudnia za okres od września do grudnia,

 2) druga rata do 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca.