STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leżajsku

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm)
ustawy z dnia 21 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm)
uchwały Nr XI/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Leżajsku z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
niniejszego Statutu.

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Leżajsk.
Ośrodek jest jednostka finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych.
Terenem działania Ośrodka jest Gmina Leżajsk.

II. Cele i zadania Ośrodka.

§ 3

1. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadania Ośrodka w szczególności obejmują:
a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
b) pracę socjalną
c) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
d) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej.

§ 5

Ośrodek realizuje również zadania wynikające:

z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych należące do zakresu działania Wójta Gminy Leżajsk na podstawie upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Ośrodka przez Wójta.
z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

III. Organizacja Ośrodka.

§ 6

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
Zatrudnienie i zwalnianie pracowników Ośrodka należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka, który dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

§ 7

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres obowiązków i uprawnień pracowników określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Ośrodka zatwierdzonym przez Wójta.

§ 8

Do zatrudnionych w Ośrodku pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 9

Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.